GOLD: Добри практики за ВЪЗРАСТНИ хора

ЦЕЛ

Проектът „GOLD – Добри практики за възрастни хора“ има за цел да подчертае мястото на възрастните хора сред активната част от обществото, като ги насърчава да участват в социални дейности, да поддържат и подобряват своите умствени, физически и социални умения, да се чувстват приобшени и да имат потенциала да предлагат своите умения и да бъдат ценни за по-младите поколения, като споделят своя опит и натрупаната мъдрост през живота.

КОНТЕКСТ

Европейското население застарява, като почти 20% от него са на възраст над 65 години. Голям процент от възрастните хора (особено тези със здравословни проблеми) са изключени от общността.

Според данните на Евростат 32% от хората над 65 години живеят сами (спрямо 14% от цялото население). Бюлетинът за Политиката за ЕС относно самотата показва, че е по-вероятно възрастните хора  да са застрашени от социална изолация отколкото другите възрастови групи, в сравнение с тези на възраст между 26 и 45 години. Освен това възрастните хора са с 9% по-склонни да не участват в социални дейности. Социалната изолация се споменава като едно от основните предизвикателства при дългосрочните грижи в Европа (Национални политики, 2018).

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

-Хора над 65+ години;

– Здравни специалисти, лекари, социални работници, психолози, медицински сестри, педагози и други сродни специалисти;

– Болногледачи на стари хора

-Организации на болногледачи, институции за възрастни хора, домове за грижи за стари хора и други сродни институции;

ЦЕЛИ

– Обмен на най-добри практики за социално включване, образование през целия живот, психическо и физическо здраве, достъп до социален живот и до информационните технологии за хора над 65 години;

– Насърчаване на социалното взаимодействие и интергенеративни дейности;

-Проучване, споделяне, популяризиране на всички добри практики, които извеждат възрастните хора от изолацията;

– Разширяване на уменията и компетенциите на обучители на възрастни и друг персонал (социални работници, психотерапевти и др.), както и на роднини и приятели;

– Подобряване на междупоколенческото образование и ученето през целия живот, като се поставя акцент на дейности и добри практики, фокусирани върху опита на възрастните хора и тяхното социално значение;

– Европейско културно наследство чрез предаване на техните спомени на по-младото поколение; – Борба със стереотипите по отношение на възрастните хора.