CHALLEDU- inclusion | games | education – Coordinator of the project

CHALLEDU – включване | игри | образование е организация с нестопанска цел, която създава нови модели на обучение, приобщаване и ангажираност. CHALLEDU е един от водещите експерти в областта на научноизследователската и развойна дейност в областта на игровите решения за образование и включване. Нашият екип разработва и прилага игрови опит, игри, официални и неформални образователни програми, инструменти, платформи и приложения, базирани на междусекторни, интердисциплинарни подходи. Ние се фокусираме върху 2 основни сектора:

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Проектите в тази област са фокусирани върху включването и овластяването на маргинализирани групи – като хора с увреждания, хора със здравословни проблеми (напр. деменция), възрастни хора, незаети в образование или обучение, безработни. Целите са: включване в обществото, подобряване на пригодността за заетост, развитие на умения и компетенции, защита. Набляга се на създаването на среда, в която хората с различни способности, културен произход или умения или от различни поколения взаимодействат помежду си. Подходите на този сектор включват неформално или информално образование, живи лаборатории, съвместни открити творчески работилници, базирани на игри, инструменти и междусекторни подходи.

ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИЯ

Образованието се разглежда от нашия екип като двигател за положителни обществени, екологични и иновативни промени. Проектите, разработени в този сектор, са насочени към насърчаване на предприемачеството, STE(A)M обучение (учене и преподаване чрез учене), гражданска позиция и активно гражданско участие, екологични предизвикателства и земеделие, култура, устойчиво развитие. Целевите групи са млади хора, възрастни, студенти, обучители и преподаватели, специалисти и институции. Нашият подход включва форми на неформално или информално образование, методологии, базирани на игри, методологията на ролевия модел, отворено обучение и дигитални инструменти, геймификация, както и междусекторни подходи.

Уебсайт: http://challedu.com/

FRODIZO

„FRODIZO“ е неправителствена организация с нестопанска цел за предоставяне на здравни и социални услуги на възрастни хора и хора с увреждания, за да запазят максималното си ниво на самостоятелност и благополучие. FRODIZO организира и участва в различни образователни и изследователски дейности и инициативи, които насърчават активното стареене, доброто стареене, независимия начин на живот и социалното включване на възрастни хора и хора с увреждания.

FRODIZO ръководи и Национален център за дневни грижи за хора, страдащи от деменция, и за техните болногледачи, който се намира в Патра, Западна Гърция.

Основните ни дейности включват:

  • Здравни и социални грижи за възрастни хора и инвалиди, както и за възрастни хора, страдащи от хронично заболяване;
  • Дейности за социално включване като организиране на социални събития и кампании за повишаване на осведомеността;
  • Образователни и обучителни дейности, които запазват качеството на живот на възрастните хора; 
  • Обучение и тренинг за гледачи на възрастни хора.

Нашият екип се състои от професионалисти и учени от различни области на здравните и социалните грижи – геронтолог, психиатър, психолози, социални работници, физиотерапевти, административен персонал. Във FRODIZO работят над 50 доброволци, които постоянно участват в различните дейности на организацията и разширяват ефективността и сферите на дейност на FRODIZO. Организацията ни разполага с много широка мрежа от сътрудничещи си организации и институти със социална и здравна насоченост в района на Западна Гърция, както и на национално ниво.

УЕБСАЙТ : www.frodizo.gr

ПОКОЛЕНИЯ

„ПОКОЛЕНИЯ” е  сдружение от експерти, работещи дълги години в областта на образованието и обучението на възрастни 50+ на национално и международно ниво, интегриране в социални мрежи на целевите групи за запознаване с   най-новите  постижения в областта на практиките и политиките за сближаване и преодоляване на различията между поколенията. Вработата си екипът на сдружението следва общата европейска идея за Учене през целия живот. „Поколения” споделя принципите на толерантността и равнопоставеността, европейските политики и ценности, като допринася за  изграждането на мост между поколенията, развива, утвърждава, популяризира и трансферира между       поколенията националните и духовни ценности в областта на образованието, науката, културата, технологиите, проучва, разработва и прилага опита, принципите и политиките на останалите страни в областта на интегрирането на хората на възраст 55+, редуциране на поколенческото разделение и подобряване на диалога между поколенията;

Сертификат:

  • Сдружението е сертифицирано от немската система за качество LQW, стандарт, ориентиран към на качеството продължаващото обучение;

Членство:

  • Член на мрежата EMIL – Европейска карта за интергенеративно обучение
  • Член на ALDA (Association of Local Democracy Agencies)

www.generations-bg.eu

E-Seniors

E-Seniors е сдружение с нестопанска цел, основано през 2004 г. от Monique EPSTEIN, която е завършила компютърни науки и е настоящ директор на асоциацията. E-Seniors има за цел да се бори срещу дигиталното изключване чрез предоставяне на достъп и обучение по ИКТ на възрастни хора и / или хора с увреждания. Неговите основни цели са: преодоляване и намаляване на дигиталната пропаст между поколенията, грижа за възрастните чрез борба срещу изолацията на възрастните и отваряне на нови хоризонти за ефективно използване на свободното време. От създаването си E-Seniors предлага курсове за използване на ИКТ за възрастни хора, провеждащи се на различни обществени места и непрекъснато открива нови локации в целия регион, за да предостави услугата „близост“, която отчита ритъма, интересите и нуждите на неговата целева аудитория. Освен преподаване на „основни компютърни умения“, E-Seniors предлага по-тематично ориентирани семинари за „напреднали“ обучаващи се,занимаващи се например с цифрови изображения и звуци, интерактивни съобщения и чат, „писане на мемоари“ и сбирки, насочени към борбата против електронното изключване. Чрез своята работа за възрастните хора и заедно с тях, асоциацията се опитва да повиши осведомеността за важността на ИКТ решенията в ежедневието.

УЕБСАЙТ:

http://eseniors.eu/

http://www.e-seniors.asso.fr

Мюнстерският университет

https://docs.google.com/drawings/u/0/d/sjd7geQ_6xFjm1y0P2wIUuw/image?w=195&h=61&rev=1&ac=1&parent=1O0dAUDhWUfHk_OMyR7HSMcT5hrLBU9N5
https://lh3.googleusercontent.com/aXq5j9YtM7Sn3rWA7LHEWVKY2D9hMacbZqsEnJpHnWanvz8MPgLsWB77mnT_t10jjG__hXvid30MWbfkSAv8d-352nvYV-ckJ33nLvj6EYD7_uTHbFjNUKEPNAZc9ySaJ7qxPbM

Мюнстерският университет (WWU, за целите на този проект = MU) е една от най-големите германски институции за висше образование и е основан през 1780 г. Днес Университетът разполага с около 42 500 студенти. Обучението, предлагано от общо 15 факултета, включва 250 учебни курса по 110 дисциплини, обхващащи практически всички области на хуманитарните, социалните, медицинските и природните науки, като всички те са национално акредитирани.

Във WWU Мюнстер научните изследвания и преподаването са тясно свързани. Класацията по високи научни постижения, изготвена от Германския център за развитие на висшето образование (CHE), награди този принцип в препоръката си на университета като „първокласно място за млади учени“. Изследователският профил на WWU Мюнстер е също толкова разнообразен.

WWU участва с Института по спортни и тренировъчни науки (ISES), който е част от факултета по психология и спортни науки. Институтът включва седем катедри по естествени, социални и хуманитарни науки. Те се занимават с образование, обучение, развитие и поддържане на индивидуални физически, когнитивни и социални ресурси. Целевите групи варират от деца в предучилищна възраст до най-възрастни, от спортисти с високи постижения до превантивни упражнения и профилактична активност. ISES също така обучава около 1700 студенти по физическо възпитание за всички видове училища. Академичното образование на учители и други специалисти е основен фокус на WWU, което е най-голямата образователна институция в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Наскоро институтът достигна до една от челните позиции в класацията за университетските специалности в Германия (CHE).

Институтът има собствена секция за продължаващо образование с професионално обучение за учители и спортни инструктори. Следователно има и опит в професионалното обучение. Специалната експертиза и интересът на около 30 учени е съсредоточен в провеждането на своите изследвания в пълната гама от основни изследователски въпроси чрез прилагане на новите знания и трансфер на науката в реалния свят. Това включва създаване на структури, позволяващи финансова независимост при използването на резултатите от изследванията.

На европейско ниво членове на института са членове на бордовете на няколко научни организации и академични списания. Те също така служат като оценители, изследователи и ръководители на Horizon2020 и други програми за финансиране от ЕС. Има и научен отдел, посветен на европейските изследвания и трансфера на знания.

ISES разполага с опит в прилагането и оценката на програми за физическа активност и здравословно поведение, свързани със стареенето, в различни условия на индивидуално и на институционално ниво. Това включва индивидуални и групови упражнения и научно обоснована промяна в поведението за възрастни хора на всички функционални нива – от възрастни хора по домовете си до акутни пациенти и обитатели на домове за възрастни хора, но също така и „обучение на обучителите“ в различни условия и от различни професионални среди, особено за медицински сестри и болногледачи.

УЕБСАЙТ: https://www.uni-muenster.de/de/

Reading for Others

Reading for Others е основана през януари 2015 г. в Атина, Гърция и е организация с нестопанска цел, чиято визия е всеки да има достъп до книгите, които иска да прочете. Така че първоначалната цел на Организацията е да обогати библиотеката на слепите чрез запис на аудиокниги. Всъщото време „Четене за другите“ разработи сесии за четене в реално време в старчески домове, болници, домове за възрастни хора и наказателни заведения за социалните групи, които нямат равен достъп до книгите. Нашите действия са насочени към развлеченията, както и към психосоциалното овластяване на обслужваните хора или групи в контекста на терапевтичното четене. Третата цел на организацията е да повиши осведомеността относно неравностойния за всички достъп до книгите и слепотата чрез мултисензорни семинари, насочени както към студенти, така и към възрастни.

Записи на аудио книги

«Четене за другите» е сертифициран орган от Гръцката организация за авторско право за производство и разпространение на аудиокниги за хора с увредено зрение. Като записваме художествена и научна литература за слепи хора и хора с увреждания от обучени читатели доброволци, ние обогатяваме две електронни библиотеки за слепи хора – Омир, където качваме аудиокнигите с художествена литература и Амелиб, където качваме записаните научни текстове. Така че от 2016 г. насам сме произвели 158 аудио книги, 103 университетски учебника и 55 книги с художествена литература. Освен това нашата организация подбира обучители на читатели доброволци за записите, така че по този начин всеки става част от решаването на големия социален въпрос за неравния достъп до знания за всички.

Психосоциално овластяване чрез терапевтични сесии за възрастни хора в реално време.

Четене за другите има голям опит в терапевтичните четения, особено за възрастните хора, тъй като това беше една от първите дейности, започнали през 2015 г. Психосоциалното овластяване на възрастните хора е разделено на две отделни дейности:
А. Чрез терапевтичното четене, което се провежда от едни и същи доброволци, на едно и също място и по едно и също време всяка седмица в сътрудничещите си домове за пенсионери. Всички доброволци винаги са предварително обучени от социални работници, психолози и геронтолози в зависимост от вида на доброволческото участие. Четенето на книги за възрастни хора има облекчаващ стреса и терапевтичен ефект, тъй като реорганизира и подобрява значително присъщите умствени способности на възрастните хора. В допълнение към това развива комуникативни умения, съпричастност, колаборация между участниците в групите, както и чувството за точност и лично удовлетворение. През тези 5 години непрекъснато провеждане на терапевтични четения в реално време ние си сътрудничихме с: 25 домове за пенсионери в Атина, 4 в Ханя (Крит), 5 в Ираклио (Крит). Организациите си сътрудничат от 2015 до 2020 г. с 375 доброволци в Атина, 60 в Ханя, 75 в Ираклио, общо 510. През този период сме помогнали и е направена компания чрез терапевтично четене на около 2 600 възрастни хора в Атина, 440 в Ханя, 520 в Иракло, общо 3,562 души.

Б. Чрез разказване на народни приказки на възрастни от обучени деца. Децата винаги се обучават от актьори и разказвачи на истории и целта е да общуват с възрастните хора „на техния език“. Тази междупоколенческа програма се проведе за първи път по време на проекта „Световна столица на книгата“, който беше одобрен от ЮНЕСКО и в момента се подкрепя от гръцкото министерство на културата.
До днес вече са проведени шестнадесет междупоколенчески разказвания в различни домове за възрастни хора с участието на 128 деца.

УЕБСАЙТ: www.giatousallous.org