CHALLEDU- inclusion | games | education – Συντονιστής του έργου

CHALLEDU- inclusion | games | education είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που πρωτοπορεί σε νέα μοντέλα μάθησης, ένταξης και αλληλεπίδρασης. Η ομάδα μας είναι πρωτοπόρα στην έρευνα και ανάπτυξη εξειδικευμένων παιχνιδιών με κοινωνικό ή εκπαιδευτικό σκοπό. Η ομάδα μας σχεδιάζει και εφαρμόζει διασκεδαστικές εμπειρίες, παιχνίδια,εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαλεία, πλατφόρμες και εφαρμογές που βασίζονται σε διατομεακές, διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Εστιάζουμε σε 2 κύριους τομείς:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Τα έργα αυτού του τομέα επικεντρώνονται στην ένταξη και την ενδυνάμωση περιθωριοποιημένων ομάδων όπως άτομα με αναπηρία, άτομα με προβλήματα υγείας (π.χ. άνοια), ηλικιωμένοι, NEETs. Οι στόχοι είναι: η ένταξη στην κοινωνία,η βελτίωση της απασχολησιμότητας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, η συνηγορία. Δίνεται έμφαση στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου άτομα με διαφορετικές ικανότητες, ή πολιτιστικό υπόβαθρο ή δεξιότητες, ή γενιές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι προσεγγίσεις αυτού του τομέα περιλαμβάνουν: μη τυπική ή άτυπη εκπαίδευση, living labs, εργαστήρια συν-δημιουργίας, εργαλεία βασισμένα σε παιχνίδια και διατομεακές προσεγγίσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η εκπαίδευση θεωρείται από την ομάδα μας ως κινητήριος δύναμη για θετικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές, καινοτόμες αλλαγές. Τα έργα που αναπτύσσουμε σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνονται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης STE(A)M, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στις τοπικές κοινωνίες, των περιβαλλοντικών προκλήσεων και της γεωργίας, του πολιτισμού, της αειφόρου ανάπτυξης. Οι ομάδες-στόχοι είναι νέοι, ενήλικες, μαθητές, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες και ιδρύματα. Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει μορφές μη τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης, μεθοδολογίες βασισμένες σε παιχνίδια, μεθοδολογίες Role-model, διερευνητική μάθηση, ψηφιακά εργαλεία, παιχνιδοποίηση, καθώς και διατομεακές προσεγγίσεις.

Website: http://challedu.com/

FRODIZO

Το σωματείο «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, προκειμένου να διατηρήσουν το μέγιστο επίπεδο αυτονομίας και ευεξίας τους. Το ΦΡΟΝΤΙΖΩ λειτουργεί επίσης ως ένα από τα Εθνικά κέντρα ημερήσιας φροντίδας για άτομα που πάσχουν από άνοια και τους φροντιστές τους, και βρίσκεται στην Πάτρα – Δυτική Ελλάδα.

Το σωματείο ΦΡΟΝΤΙΖΩ οργανώνει και συμμετέχει σε διάφορες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που προωθούν την ενεργό γήρανση, την ανεξάρτητη διαβίωση και την κοινωνική ένταξη ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. Οι κύριες δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν:

  • Υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, καθώς και σε ηλικιωμένους που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες,
  • Δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης όπως είναι η οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης
  • Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης με γνώμονα την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση για φροντιστές ηλικιωμένων

Το προσωπικό μας αποτελείται από επαγγελματίες και επιστήμονες από διαφορετικούς τομείς υγείας και κοινωνικής μέριμνας, όπως γεροντολόγος, ψυχίατρος, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσιοθεραπευτές, διοικητικό προσωπικό. Στο ΦΡΟΝΤΙΖΩ συμμετέχουν επίσης περισσότεροι από 50 εθελοντές που συμμετέχουν συνεχώς στις διάφορες δράσεις του οργανισμού και εμπλουτίζουν την αποτελεσματικότητα και το πεδίο παρέμβασης του σωματείου. Επιπλέον, το σωματείο μας διαθέτει ένα πολύ ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων οργανισμών και ιδρυμάτων κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε εθνικό επίπεδο.

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ:

www.frodizo.gr

Association Generations

Association GENERATIONS – είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βρίσκεται στη Σόφια της Βουλγαρίας. Ο σύλλογός μας εργάζεται για άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω, οικοδομώντας κοινωνικές γέφυρες εφαρμόζοντας διαγενεακές πρακτικές, ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού – ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης της διαφορετικότητας, της ενίσχυσης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και της συμβατότητας της εργασίας με τις ευθύνες παροχής φροντίδας. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τη διαδικασία διαχείρισης των διαφορών υπό το πρίσμα των δημογραφικών και κοινωνικών αλλαγών.

Εργαζόμαστε για την προώθηση της ενεργού και υγιούς γήρανσης μέσω φυσικής κατάρτισης για αδύναμους ηλικιωμένους και ηλικιωμένους στο σπίτι, χρησιμοποιώντας ως μέσο τις εξατομικευμένες υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι που τους παρέχονται από επίσημες και άτυπες ομάδες φροντιστών που εκπαιδεύονται. Κάνουμε έρευνα, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε τα αποτελέσματα από τις εμπειρίες, τις αρχές και τις πολιτικές, που συνδέονται με τη συνύπαρξη και την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων, τις αρχές της κοινωνίας των πολιτών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και αξίες.

Πιστοποίηση:

  • Πιστοποιημένο από το Γερμανικό Σύστημα Ποιότητας LQW Μαθητική-Προσανατολισμένη Ανάπτυξη Ποιότητας για περαιτέρω εκπαίδευση.

Ιδιότητα μέλους::

  • Μέλος του δικτύου EMIL – Ευρωπαϊκός Χάρτης της Διαγενεακής Μάθησης
  • Μέλος του ALDA – Σύνδεσμος Τοπικών Δημοκρατικών Φορέων

www.generations-bg.eu

E-Seniors

Το E-Seniors είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος, που ιδρύθηκε το 2004 από τον Monique EPSTEIN, ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου στην επιστήμη των υπολογιστών και είναι ο σημερινός διευθυντής του συλλόγου. Το E-Seniors στοχεύει στην καταπολέμηση του διαδικτυακού αποκλεισμού παρέχοντας πρόσβαση και κατάρτιση στις ICT σε ηλικιωμένους και / ή άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι κύριοι στόχοι του είναι: γεφύρωση και συρρίκνωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των γενεών, φροντίδα των ηλικιωμένων με την καταπολέμηση της απομόνωσης των ηλικιωμένων και άνοιγμα νέων οριζόντων για αποτελεσματική χρήση του ελεύθερου χρόνου. Από την ίδρυσή του, το E-Seniors έχει παράσχει μαθήματα για τη χρήση ICT για ηλικιωμένους σε διάφορες δημόσιες τοποθεσίες και ανοίγει συνεχώς νέες τοποθεσίες σε όλη την περιοχή προκειμένου να παρέχει μια υπηρεσία «εγγύτητας», η οποία λαμβάνει υπόψη τον ρυθμό, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες από το κοινό που είναι ο στόχος του. Εκτός από τη διδασκαλία «βασικών δεξιοτήτων υπολογιστών», Το E-Seniors έχει ανοίξει εργαστήρια με θεματικό προσανατολισμό για «προχωρημένους» μαθητές, που ασχολούνται, για παράδειγμα, με ψηφιακές εικόνες και ήχους, διαδραστικά μηνύματα και συνομιλία, «γραπτές αναμνήσεις» και συναντήσεις που ασχολούνται με τη καταπολέμηση του ηλεκτρονικού αποκλεισμού. Μέσα από το έργο της για ηλικιωμένους και μαζί τους, η ένωση προσπαθεί επίσης να βελτιώσει την ευαισθητοποίηση για τη σημασία των λύσεων ICT στην καθημερινή ζωή.

Websites:

http://eseniors.eu/

http://www.e-seniors.asso.fr

The University of Muenster

https://docs.google.com/drawings/u/0/d/sjd7geQ_6xFjm1y0P2wIUuw/image?w=195&h=61&rev=1&ac=1&parent=1O0dAUDhWUfHk_OMyR7HSMcT5hrLBU9N5
https://lh3.googleusercontent.com/aXq5j9YtM7Sn3rWA7LHEWVKY2D9hMacbZqsEnJpHnWanvz8MPgLsWB77mnT_t10jjG__hXvid30MWbfkSAv8d-352nvYV-ckJ33nLvj6EYD7_uTHbFjNUKEPNAZc9ySaJ7qxPbM

The University of Muenster (WWU, για αυτήν την πρόταση = MU) είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γερμανίας και ιδρύθηκε το 1780. Σήμερα το Πανεπιστήμιο έχει περίπο. 42.500 μαθητές. Η διδασκαλία που προσφέρεται από συνολικά 15 σχολές, περιλαμβάνει 250 μαθήματα σπουδών σε 110 θέματα που καλύπτουν σχεδόν όλους τους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών, των κοινωνικών επιστημών, της ιατρικής και των φυσικών επιστημών – όλα εθνικά διαπιστευμένα.

Στο WWU Muenster η έρευνα και η διδασκαλία είναι στενά συνδεδεμένες. Οι βαθμολογίες αριστείας που εκπόνησε το Γερμανικό Κέντρο Ανάπτυξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης (CHE) ανταμείβουν αυτές τις αρχές στη σύστασή του για το Πανεπιστήμιο ως “πρώτη θέση για ερευνητές κατώτερου επιπέδου” Το ερευνητικό προφίλ του WWU Muenster είναι εξίσου ποικίλο.

Το WWU συμμετέχει στο Ινστιτούτο Αθλητισμού και Άσκησης Επιστημών (ISES), το οποίο είναι μέρος της σχολής ψυχολογίας και άσκησης επιστήμης. Το ινστιτούτο περιλαμβάνει επτά τμήματα από τη φυσική επιστήμη, τις κοινωνικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Ασχολείται με την εκπαίδευση, τη μάθηση και την ανάπτυξη και συντήρηση μεμονωμένων φυσικών, γνωστικών και κοινωνικών πόρων. Οι ομάδες-στόχοι κυμαίνονται από παιδιά προσχολικής ηλικίας έως τα μεγαλύτερα σε ηλικία , από αθλητές υψηλής απόδοσης έως άτομα που κάνουν προληπτική άσκηση και καθημερινή δραστηριότητα. Το ISES εκπαιδεύει επίσης περίπου 1700 μαθητές στη φυσική αγωγή για όλα τα είδη σχολείων. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση δασκάλων και άλλων επαγγελματιών είναι το επίκεντρο του WWU, το οποίο είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτήριο στις γερμανικές πολιτείες της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας. Πρόσφατα, το ινστιτούτο έφτασε σε μια από τις κορυφαίες θέσεις στη γερμανική κατάταξη πανεπιστημίων (CHE).

Το ινστιτούτο διαθέτει ένα δικό του τμήμα συνεχούς εκπαίδευσης, με επαγγελματική κατάρτιση για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές αθλητισμού. Κατά συνέπεια, υπάρχει επίσης εμπειρία στην επαγγελματική κατάρτιση. Η ειδική εμπειρογνωμοσύνη και το ενδιαφέρον των περίπου 30 επιστημόνων είναι ότι διεξάγουν την έρευνά τους σε όλο το φάσμα από βασικά ερευνητικά ερωτήματα έως την εφαρμογή της νέας γνώσης έως την εφαρμογή του πραγματικού κόσμου και τη μεταφορά επιστημών. Αυτό περιλαμβάνει το σχεδιασμό δομών που επιτρέπουν την οικονομική ανεξαρτησία της χρήσης των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα μέλη του ινστιτούτου είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε διάφορους επιστημονικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά περιοδικά. Εργάζονται επίσης ως αξιολογητές, ερευνητές και ηγέτες για το πρόγραμμα «Horizon2020» και άλλα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ. Υπάρχει επίσης ένα επιστημονικό τμήμα αφιερωμένο στις ευρωπαϊκές μελέτες και τη μεταφορά γνώσεων.

Το ISES προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη στην εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων σωματικής δραστηριότητας και συμπεριφοράς υγείας που σχετίζονται με τη γήρανση σε διαφορετικά περιβάλλοντα σε ατομικό και θεσμικό επίπεδο. Αυτό περιλαμβάνει την ατομική και ομαδική άσκηση και τη θεωρητική αλλαγή συμπεριφοράς για ηλικιωμένους σε όλα τα λειτουργικά επίπεδα, από ηλικιωμένους στο σπίτι σε βαριά ασθενείς και γηροκομεία, αλλά και «εκπαίδευση των εκπαιδευτών» σε διαφορετικά περιβάλλοντα και από διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα, ειδικά νοσοκόμες και φροντιστές

Website: https://www.uni-muenster.de/de/

Reading for Others

— Διαβάζω για τους Άλλους, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του έτους 2015 στην Αθήνα, Ελλάδα, και είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με όραμα να έχει ο καθένας πρόσβαση στα βιβλία που επιθυμεί να διαβάσει. Πρωταρχικός στόχος του Οργανισμού είναι ο εμπλουτισμός της ακουστικής βιβλιοθήκης των τυφλών, με την ηχογράφηση ακουστικών βιβλίων. Ταυτόχρονα, το Διαβάζω για τους Άλλους πραγματοποιεί ζωντανές θεραπευτικές αναγνώσεις μονάδες φροντίδας, σε νοσοκομεία, σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και κέντρα προστασίας ανηλίκων, με επωφελούμενους κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση στα βιβλία. Οι δράσεις μας στοχεύουν στην ψυχαγωγία και στην ψυχοσυναισθηματική ενδυνάμωση των επωφελούμενων ατόμων και ομάδων μέσα από ένα πλαίσιο θεραπευτικών αναγώσεων. Ο τρίτος στόχος του Οργανισμού είναι η ενίσχυση της επίγνωσης αναφορικά στη μη ισότιμη πρόσβαση στη λογοτεχνία και στη μάθηση από όλους και στην τυφλότητα μέσω πολυαισθητηριακών βιωματικών εργαστηρίων που απευθύνονται σε μαθητές και ενήλικες.

Ηχογράφηση ακουστικών βιβλίων 

Το Διαβάζω για τους Άλλους είναι πιστοποιημένος φορέας από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) για την παραγωγή και διάθεση ακουστικών βιβλίων σε άτομα τυφλά και έντυπο-ανάπηρα. Με την ηχογράφηση λογοτεχνικών βιβλίων και επιστημονικών συγγραμμάτων για τυφλά και έντυπο-ανάπηρα άτομα από εκπαιδευμένους εθελοντές-αναγνώστες, εμπλουτίζουμε δύο ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες για τυφλά άτομα, τον Όμηρο όπου ανεβάζουμε λογοτεχνικά βιβλία και την Amelib, όπου ανεβάζουμε επιστημονικά συγγράμματα. Από το 2016 έχουμε ηχογραφήσει 158 ακουστικά βιβλία, 103 πανεπιστημιακά συγγράμματα και 55 λογοτεχνικά βιβλία. Επιπλέον, ο Οργανισμός μας επιλέγει για τις ηχογραφήσεις εκπαιδευμένους εθελοντές αναγνώστες, προκειμένου κάθε πολίτης να γίνεται μέρος της λύσης αναφορικά στο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της μη ισότιμης πρόσβασης όλων στη γνώση.

Ψυχοσυναισθηματική ενδυνάμωση μέσω ζωντανών θεραπευτικών αναγνώσεων σε ηλικιωμένους

Το Διαβάζω για τους Άλλους έχει μεγάλη εξειδίκευση σε θεραπευτικές αναγνώσεις σε ηλικιωμένους καθότι αυτή ήταν μία από τις πρώτες δράσεις του το 2015. Η ψυχοσυναισθηματική ενδυνάμωση επιτυγχάνεται μέσω δύο ξεχωριστών δράσεων:
Α. Μέσω της δράσης των θεραπευτικών αναγνώσεων που πραγματοποιείται από τους ίδιους εθελοντές, στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα κάθε εβδομάδα, σε συνεργαζόμενες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Όλοι οι εθελοντές εκπαιδεύονται από πριν από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και γεροντολόγους, ανάλογα με το τύπο της εθελοντικής συμμετοχής. Το να διαβάζεις βιβλία σε ηλικιωμένους έχει ανακουφιστική και θεραπευτική επίδραση, καθώς αναδιοργανώνεται και βελτιώνεται σημαντικά το νοητικό επίπεδο των ηλικιωμένων. Επιπρόσθετα, αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες, η ενσυναίσθηση, η διάδραση με τους συμμετέχοντες στις ομάδες και η αίσθηση προγραμματισμού και προσωπικής ευεξίας. Κατά τη διάρκεια των 5 αυτών ετών με συνεχόμενες ζωντανές θεραπευτικές αναγνώσεις, έχουμε συνεργαστεί με: 25 μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Αθήνα, 4 στα Χανιά (Κρήτης), 5 στο Ηράκλειο (Κρήτης). Ο Οργανισμός, μεταξύ 2015-2020, έχει συνεργαστεί με 275 εθελοντές στην Αθήνα, 60 στα Χανιά, 75 στο Ηράκλειο, συνολικά 510. Έχει βοηθήσει και κρατήσει συντροφιά μέσω των θεραπευτικών αναγνώσεων σε περίπου 2.600 ηλικιωμένους στην Αθήνα, 44 στα Χανιά, 520 στο Ηράκλειο, συνολικά 3.562.

Β. Μέσω της αφήγησης λαϊκών παραμυθιών σε ηλικιωμένους από εκπαιδευμένα παιδιά. Τα παιδιά πάντοτε εκπαιδεύονται από ηθοποιούς και αφηγητές και στόχος είναι η επικοινωνία με τους ηλικιωμένους ‘’στη γλώσσα τους’’.
Το διαγενεακό αυτό πρόγραμμα διοργανώθηκε πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του έργου World Book Capital, το οποίο είχε εγκριθεί από την UNESCO και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού.
Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί ήδη 16 διαγενεακές αφηγήσεις σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων με τη συμμετοχή 128 παιδιών.

Website: www.giatousallous.org